Algemene Voorwaarden

Algemene levervoorwaarden THEGLASSGROUP.NL

 

Artikel 1.Algemeen

 

1.1  -  Deze voorwaarden gelden voor alle overeenkomsten met THEGLASSGROUP.NL betreffende de

          verkoop ,levering van glas en de daarmee verband houdende producten en / of diensten.

1.2  -  Afwijkingen en / of aanvullingen op deze voorwaarden gelden uitsluitend wanneer deze

          schriftelijk aan de klant zijn bevestigd.

 

1.3  -  Een exemplaar van deze voorwaarden mag u kopiéren of downloaden via onze site.

 

1.4  -  THEGLASSGROUP.NL behoudt zich het recht voor deze voorwaarden tussentijds te wijzigen.

 

Artikel 2.  Offerte/bestellen

 

2.1  -  Alle offertes van THEGLASSGROUP.NL in welke vorm dan ook zijn steeds vrijblijvend en onverbindend,

          tenzij anders is overeengekomen.

 

2.2  -  Voor de standaard glasproducten heeft THEGLASSGROUP.NL voor haar klanten een programma 

          ontwikkeld waarmee de klant zelf een offerte kan samenstellen.

          Aan deze calculaties kunnen geen rechten ontleend worden.

 

2.3  -  Voor niet standaard producten dient u in contact te treden met THEGLASSGROUP.NL.

          Dit kan bij voorkeur via de mail info@theglassgroup.nl.

          Geef hierbij altijd uw naam,telefoonnummer en wensen door.

 

2.4  -  De klant is zelf verantwoordelijk voor het naleven van alle wettelijke bepalingen en geldende

          NEN Normen - NPR Normen

          THEGLASSGROUP.NL kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor het niet naleven van deze normen.

          De NEN Normen en de NPR Normen kunt u downloaden bij onze partner A.G.C.

 

2.5  -  De klant is zelf verantwoordelijk voor een juiste opgave van de afmetingen van het glas.

          Hierbij gelden de volgende regels.

 

      -  De klant geeft altijd de netto glasmaten door en dient zelf te zorgen voor voldoende omtrekspeling.

      -  De klant houd rekening met eventuele glasaftrek bij gebruik van ventilatie roosters.

      -  Afwijkingen van bovenstaande uitgangspunten dienen altijd gemeld te worden aan

         THEGLASSGROUP.NL

 

Artikel 3.  Overeenkomsten

 

3.1  -  De overeenkomst tussen klant en THEGLASSGROUP.NL komt definitief tot stand na acceptatie van

         THEGLASSGROUP.NL van een opdracht per email.

         Ter bevestiging van de acceptatie van de opdracht zendt THEGLASSGROUP.NL per email een

         bevestiging.

 

3.2  - Afspraken welke schriftelijk, mondeling, of digitaal tot stand komen zijn bindend.

 

Artikel 4. Bezorgen van goederen

 

4.1  - Met uitzondering van Texel word er geen glas geleverd op de Waddeneilanden.

 

4.2  - Beglazingsmaterialen worden meegeleverd bij het glas.

 

4.3  - Indien de totale order minder is dan € 150.00 excl. btw, wordt er € 15.00 excl. btw bezorgkosten

        in rekening gebracht.

 

4.4  - Goederen worden uitsluitend bezorgd.

 

4.5  - THEGLASSGROUP.NL is gerechtigd tot het doen van deelleveringen.

         Dit zal altijd in overleg plaatsvinden.

 

4.6  - Op de afgesproken datum van aflevering, dient bij voorkeur de klant of diens vertegenwoordiger

         aanwezig te zijn op het afleveradres. THEGLASSGROUP.NL kan niet aangeven op welk tijdstip de

         goederen geleverd worden.

         Indien niemand aanwezig is op het afleveradres worden de goederen toch afgeleverd, dit is geheel

         op eigen verantwoording.

 

4.7  - Glas is een breekbaar product en tijdens het productie- en logistieke proces dan er daarom

         vertraging ontstaan voor de levering aan de klant.

         Opgegeven leverdata zijn daarom altijd onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden.

         THEGLASSGROUP.NL zal haar uiterste best doen om eventuele verschuivingen tijdig te melden.

         Helaas zal dit niet altijd lukken, omdat THEGLASSGROUP.NL hierbij afhankelijk is van tijdige en

         accurate informatie van derden.

         Het niet bezorgen op de opgegeven datum kan nooit reden zijn om de overeenkomst op te zeggen.

 

Artikel 5. Betaling en Prijzen

 

5.1  - Alle genoemde prijzen zijn, tenzij anders vermeld, exclusief BTW.

 

5.2  - Goederen worden altijd vooraf per bank betaald.

 

5.3  - Wijze van betaling: direct via IDEAL.

 

         Na ontvangst van de betaling worden de orders definitief afgehandeld.

 

Artikel 6. Transport risico

 

6.1  - Het transport van het bestelde glas is voor risico van de koper.

        Daarom verzekerd THEGLASSGROUP.NL alle transporten tegen breuk gedurende het transport

        naar het opgegeven afleveradres.

        De verzekeringspremie bedraagt 1,5%, deze is al opgenomen in de verkoopprijs.

        In geval van breuk tijdens het transport volgt gratis herlevering.

 

6.2  - Zichtbare schade dient direct aan de chauffeur te worden gemeld en moet vermeld worden op de    

         vrachtbrief.

         Binnen 24 uur na het ontvangst van het glas moet de schade via email aan THEGLASSGROUP.NL

         worden gemeld.

         Zichtbare schade, welke niet op deze wijze is vastgelegd, wordt geacht te zijn ontstaan na

         levering en valt niet onder de dekking van de transportverzekering.

         Het is daarom verstandig altijd iemand aanwezig te hebben voor controle bij aflevering.

         Beschadigd glas dat reeds geplaatst of verwerkt is, wordt niet gedekt door de transportverzekering.

 

Artikel 7. Aflevering en klachten

 

7.1  - De levertijd is gemiddeld binnen 2 weken na definitieve opdracht.

         Spoedbestellingen worden binnen 4 dagen geleverd.

         Gehard glas kan gemiddeld 3 a 4 weken duren.

 

7.2  - Klachten over transport schades dienen direct bij aflevering aan de chauffeur kenbaar gemaakt

         te worden.

         Indien er niemand aanwezig was op moment van aflevering, dienen evt. transport schades binnen 24

         uur gemeld te worden.

 

7.3  - Klachten over ondeugdelijke of onvolledige levering dienen door de klant binnen 2 dagen na

         ontvangst van de goederen per mail kenbaar worden gemaakt aan THEGLASSGROUP.NL.

 

7.4  - Het afleveradres dient bereikbaar te zijn voor vrachtwagens en er dient voldoende ruimte te zijn

         om te lossen.

 

7.5  - Het glas wordt in principe los geleverd, tot aan de voordeur.

         Bij grotere hoeveelheden wordt glas eventueel op bokken geleverd.

         De maximale gebruiksduur van bokken is beperkt.

         Bokken dienen zo spoedig mogelijk leeg en schoon voor retourname te worden aangeboden.

         THEGLASSGROUP.NL zal zorgdragen voor retourname.

         Bokken blijven eigendom van THEGLASSGROUP.NL.

 

Artikel 8. Garantie

 

8.1  - THEGLASSGROUP.NL levert (isolatie-)glas met 10 jaar fabrieksgarantie.

         De fabrikant garandeert daarom dat gedurende 10 jaar geen vermindering van doorzicht zal

         optreden door condensatie, aanslag op of aantasting van de glasbladen aan de spouwzijde.

         Niet onder de garantie vallen o.a:

 

         - de plaatsing

         - schade, veroorzaakt door water in de sponning

         - mechanische en thermische breuk

         - barometrische invloeden

         - condensvorming op de kamerkant

 

         De uitgebreide beschrijving van de Garantievoorwaarden zijn te vinden op de site van AGC.

         De garantievoorwaarden van AGC zijn leidend voor het bepalen of een klacht binnen de

         garantievoorwaarden valt.

         De klachtenprocedure van AGC zal hier altijd gevolgd worden.

 

8.2  - De garantie op isolerend dubbelglas en HR-isolatieglas is ondermeer afhankelijk van een met

         zorg uitgevoerde plaatsing volgens de fabrieksvoorschriften en wetteijke normen.

         Voor een goede plaatsing is het van belang dat de sponning geschikt moet zijn of worden gemaakt

         voor het plaatsen van dubbele beglazing.

         De belangrijkste voorwaarden voor een goede plaatsing zijn:

 

         - glas laten plaatsen door vakmensen

         - geschikte sponningmaat

         - glas loshouden van de sponning

         - gebruik van steun- en stelblokjes

         - ruimte tussen glas en sponning ventileren

         - ruimte tussen glas en glaslat met kit of kunststofprofiel waterdicht afwerken.

 

         Bij het beglazen dienen de Nederlandse Norm NEN 3576 "beglazen van kozijnen, ramen en deuren"

         en de Nederlandse Praktijkrichtlijn NPR 3577 "beglazen van gebouwen" in het algemeen uitgangspunt

         te zijn.

 

         Uitgebreide plaatsingsvoorschriften van de fabrikant zijn in het document Plaatsingsvoorschriften 

         AGC.

         Dit document is te vinden op de site van AGC www.yourglass.nl

 

 

Artikel 9. Aansprakelijkheid

 

9.1  - Voor enige directe of indirecte schade waarvoor THEGLASSGROUP.NL in deze voorwaarden de

         aansprakelijkheid niet uitdrukkelijk heeft aanvaard zal THEGLASSGROUP.NL niet aansprakelijk zijn,

         behoudens de schade veroorzaakt door opzet of grove schuld/nalatigheid aan de zijde van

         THEGLASSGROUP.NL.

 

9.2  - De klant vrijwaart THEGLASSGROUP.NL te dezer zake tegen alle aanspraken van derden.

 

9.3  - De klant vrijwaart THEGLASSGROUP.NL te deze zake tegen alle aanspraken die te maken hebben

         met het verkeerd of ondeskundig inmeten, bestellen of monteren door de klant of door derde die

         de klant heeft aangesteld of ingehuurd.

 

9.4  - De aansprakelijkheid van THEGLASSGROUP.NL blijft te allen tijde beperkt tot de hoogte van het

         factuurbedrag van de betreffende levering dan wel het bedrag dat THEGLASSGROUP.NL de klant

         maximaal in rekening had kunnen brengen.

 

9.5  - De beperking van de aansprakelijkheid zoals bepaald in dit artikel geldt op gelijke wijze voor

         medewerkers, werknemers en alle andere personen die door THEGLASSGROUP.NL ter uitvoering

         van de overeenkomst worden gebruikt.

 

Artikel 10. Overige bepalingen

 

10.1  - Op alle overeenkomsten van THEGLASSGROUP.NL is het Nederlands recht van toepassing.

 

10.2  - In geval afzonderlijke in deze algemene voorwaarden opgenomen bepalingen geheel of

          gedeeltelijk hun werking zouden verliezen, zal dit geen consequenties hebben voor de geldigheid

          van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden.